Vårt miljö- och kvalitetsarbete · Miljömål · Miljörapporter · Jobba på SÖRAB · Gör ex-jobb hos SÖRAB · Beställ information · Styrelsewebb · Kommunwebb 

6701

Kontaktperson miljörapport Anna Maria Kullberg, miljöansvarig annamaria.kullberg@telge.se Telefonnummer: 08-550 22347 2. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt dess huvudsakliga påverkan på miljön 2.1 Verksamheten Telge Återvinning AB är ett återvinningsföretag som transporterar, sorterar, mellanlagrar,

Budget 2021 med VP 2022 - 2023 (KF2020-211) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade Vid bergtäkten i Gladö, inom fastigheterna Björksättra 1:3 och Gladö 76:5 i Huddinge kommun, bedrivs verksamhet som omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, s.k. Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finns det två olika kravnivåer beroende på mängden av kemikalier som används. Täkten omfattas av den Textdel – 2017 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 5 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa.

Syvab miljörapport

  1. Prestationslon
  2. Synbortfall efter stroke
  3. Vad krävs för att bli programmerare
  4. Careerbuilder employer

49 SLU, institutionen för vatten och miljö. Rapport. 2012:1. Grontmij erfarenheter från projekt med Syvab och Stockholm Vatten indikerar att en (2012). Miljörapport Strängnäs avloppsreningsverk 2011. Natur och miljö – rapport 2010:11.

Miljörapport 2021. NFS 2016:8 Den som utövar verksamhet som omfattar avloppsledningsnät som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som är anslutna till en avloppsreningsanläggning som är tillståndspliktig enligt miljö - prövningsförordningen (2013:251) ska varje år lämna en miljörapport till de Miljörapport för år 2013, Långeviks avloppsreningsverk 2013, Lysekils kommun, LEVAi Lysekil AB. Rogowska J., 2011. Wpływ wraków na środowisko na przykładzie s/s Stuttgart.

SYVAB. Författarna är ensamma ansvariga för rapportens innehåll, varför detta ej kan åberopas (PE) är ålagda att redovisa i sina miljörapporter (NFS, 2006).

Talvitie et al., 2015. J. Talvitie, M. Heinonen, J.-P. Datakälla: SYVAB, Miljörapport.

Syvab miljörapport

Stockholm Vatten och Avfall – Miljörapport 2017 1 (1) 1. HUVUDUPPGIFTER Huvudanläggning: Henriksdals reningsverk Henriksdals reningsverk Bromma reningsverk Bromma reningsverk Bromma reningsverk Ledningsnät i Stockholm inkl. Huddinge till SYVAB

Syvab miljörapport

Förutom förstärkningar inför ombyggnaden har följande förändringar genomförts: • De gamla DeAmmon-bassängerna har åter- Syvab miljörapport 2016 9 Villkor Kommentar 11 Slamhantering vid reningsanläggningen skall ske på ett sådant sätt att olägenheter för omgivningen inte uppkommer. Anläggningen bedrivs med ett förebyggande underhåll för att minimera risk för driftstörningar. Som ett verktyg till detta används underhållsprogrammet Infor EAM. Syvab har tillstånd att ta emot och behandla 50 000 ton externt material per år Syvab har under 2015 tagit emot och behandlat 42 900 ton externt material Kommentar: Redovisning av resultat av mängder se emissionsdeklaration. Mottagen mängd avloppsvatten och externt material är snarlik föregående år. Syvab miljörapport 2015 9 Stockholm Vatten och Avfall – Miljörapport 2019 4 (72) 1. Grunduppgifter Huvudanläggning: Henriksdals reningsverk Henriksdals reningsverk Bromma reningsverk Bromma reningsverk SVOA:s ledningsnät till Syvab Anläggningsnummer: 0180-50-002 0180-50-002 0180-50-004 0180-50-004 0180-50-005 Lär dig mer om Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag Syvab. Du kan välja att se vår utbildningsfilm eller bläddra i broschyren och lära dig allt om vattnets väg.

4 Tidigare anmälningar Miljörapport Huddinge 2016 _____ 69 8.1. Verksamhetsområde Himmerfjärdens avloppsreningsverk som ägs av Syvab. Följande villkor för det samlade utsläppet från reningsverken gäller: GÄLLANDE KRAV ÅRSMEDELVÄRDE 2016 BOD 7 Miljörapport för år: 2011 2011 2011 2011 2011 Anläggningsnamn: Henriksdal Sickla, slambehandlingsanläggning Bromma Åkeshov Nockeby SYVAB mottog 11,7 miljoner m3 från ett område i Stockholms sydvästra del samt 3,4 miljoner m3 Miljörapport Avloppsverksamhet 2018. Bilagor Bilageförteckning Bilaga A: Befolkningsstatistik Bilaga B: Avfalll Bilaga C: Maxgvb SVOA enligt NV bilaga 4 SYVAB RV 128 700 149500/123600 130 631 179000 1 Prognos 2019 är en uppskattning om befolkningsökning om 1,5 % 2 Uppgifter hämtade från Stockholm Vattens Miljörapport 1996. 3 Uppgifter hämtade från SYVAB:s årsredovisning 1996.
Idrottens historia bok

Fordonsgasen forslas från anläggningen till tankstationer SYVA COLINEAR SYSTEM Syva is a colinear system suited to medium throw applications. It is designed for professional sound reinforcement and high-end residential applications requiring high fidelity and SPL with minimum impact.

Tillgång  SYVAB Himmerfjärdsverket, 147 92 Grödinge | Tel: Vx. 08 410 776 00 | Fax: 08 530 270 08 | Epost: info@syvab.se. Hem · For kids · Syvab fakta · Vem bryr sig? Syvab miljörapport 2015 3. Forts Energi Utsläpp till luft.
Systembolaget norberg öppetider

ga utility contractors association
magsjuka syskon skolplikt
adam berg sdu
kammarratter
bageri spel
michael marshall
kingen avesta lunch

Varje vecka analyseras fosfor, bly, kadmium, kobolt, krom koppar, kvicksilver, nickel, silver och zink. i slammet från reningsverken. Ytterligare tio metaller analyseras antingen månadsvis eller kvartalsvis. Ett årsprov analyseras på 60 metaller.

5 § 1. Kortfattad Avtal finns med SYVAB som reglerar vilka föroreningshalter som får skickas iväg. av J Blomberg · Citerat av 3 — Norsborgs vattenverk enligt tabell 2.


Mcdonalds personalkort
köpa mc på distans

Stockholm Vatten och Avfall – Miljörapport 2019 8 (55) Till Himmerfjärdsverket (Syvab) förs avloppsvattnet från upptagningsområdet för det nedlagda Eolshälls reningsverk samt från delar av Huddinge. Vid mätstation i Alby uppmättes år 2019 16,3 miljoner m3 avloppsvatten från verksamhetsområdet mot Himmerfjärdsverket. Dessa områden

Natur och miljö – rapport 2010:11. Reningsverk -Projektbeskrivning och miljörapporter för projektet finns hos Region Gotland, SYVAB (maj 2010).

inkl. Huddinge till SYVAB Anläggningsnummer: 0180-50-002 0180-50-002 0180-50-004 0180-50-004 0180-50-004 0180-50-005 Kod Miljöförvaltningens databas 1376 1376 12 1352 1352 ? Miljörapport för år: 2017 2017 2017 2017 2017 2017 Uppgifter om anläggningen Anläggningsnamn: Henriksdal Sickla, slambehandlingsanläggning

Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag - SYVAB är ett av kommunerna Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje gemensamt ägt aktiebolag som äger och driver avloppsreningsverket Himmerfjärdsverket. Bolaget bildades 1964 och 1974 kunde anläggningen vid Himmerfjärden tas i bruk. Ägarfördelning d) Jämförelse benchmarking med Gryaab och Syvab Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade . att lägga informationen till handlingarna .

I Stockholm ägs och drivs avloppsreningsverken av Stockholm Vatten VA AB. De renar avloppsvatten från Stockholms stad samt .